REGULAMIN

REGULAMIN
 1. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu i pokoje typu bungalow zwane dalej „pokojami” wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej „gośćmi”.
 2. Doba hotelowa kończy się i zaczyna o godzinie 12:00. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości i posiadania wolnych miejsc.
 4. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i powoduje obciążenie gościa oplatą za kolejną dobę.
 5. Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji.
 6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu pokoju.
 7. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00 – 22.00.
 8. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników hotelu lub innych osób.
 9. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.
 10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 11. W hotelu obowiązuje cisza w godzinach 22.00 – 6.00, i w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać by nie zakłócać spokoju innych gości.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach: grzałek, żelazek i innych urządzeń el. niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno: rzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki; wnosić i przechowywać materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń; palić papierosów w pokoju.
 13. Przed opuszczeniem pokoju lub położeniem sie do snu gość powinien: zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okno. Ponadto zamknąć okno lub unieruchomić je w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichru lub innych zjawisk atmosferycznych; wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 15. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań załogi lub kierownictwa hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 17. Zasady zwrotu zaliczek wpłacanych na poczet wypoczynku gości:
  a) do 6 tygodni przed rezerwowanym terminem, zaliczki zwracane są w 100% z potrąceniem 30 zł tytułem kosztów manipulacyjnych.
  b) do 4 tygodni przed rezerwowanym terminem, zaliczki zwracane są w 50% z potrąceniem 30 zł tytułem kosztów manipulacyjnych.
  c) do 2 tygodni przed rezerwowanym terminem, zaliczki nie są zwracane.
 18. Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia. Hotel nie zwraca wpłaconych kwot należnych tytułem zarezerwowanego terminu wypoczynku.
 19. Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu tego pokoju .

Przekazując do wiadomości szanownych gości niniejszy regulamin życzymy miłego pobytu w naszym hotelu.